องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.sammuangsida.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
ภารกิจ อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
แผนแม่บทสารสนเทศ( IT Master Plan)
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของ อปท.
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
รายงานการประชุมสภา
รายงานผลงานการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)
ผลสำรวจความพึ่งพอใจของประชาชน
รายงานผลหารปฏิบัติงานประจำปี (Annual Report)
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง(สขร.)
งานจัดเก็บรายได้
รายงานงบการเงิน
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ศูนย์ สป.สช ตำบล
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การบริหารงานบุคคล
ประมวลจริยธรรม

 
คณะผู้บริหาร
 
คณะผู้บริหาร อบต.สามเมือง
 
นายวิบูลย์  ทาไธสง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.082-8761485
   
นายเชิด  ช่างปลูก นายเทิน  สุขนอก
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.082-7478730
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.088-7390804
 
นายดำรง  ช้างสาร
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.0862452109หัวหน้าส่วนราชการ อบต.สามเมืองนางสาวเฉลา  กมลเพชร

ผู้อำนวยการกองคลัง  รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง
โทร.081-7897499

                               

 นายจักรพงษ์   ช่างปลูก      
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร.0944-7456199     
นางสาวเฉลา  กลมเพชร
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร.081-7897499


นางสาวศิริรัตน์  โฆษณสันติ
นางสาวธารญา  ธรโรจนอุดม

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร.081-7997631
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร.094-5432969นายสุรินทร์  ยะปะเต
นายจักรพงษ์  ช่างปลูก

นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร.080-9143142
หัวหน้าสำนักปลัด  รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร.094-7456199