องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.sammuangsida.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
ภารกิจ อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
แผนแม่บทสารสนเทศ( IT Master Plan)
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของ อปท.
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
รายงานการประชุมสภา
รายงานผลงานการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)
ผลสำรวจความพึ่งพอใจของประชาชน
รายงานผลหารปฏิบัติงานประจำปี (Annual Report)
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง(สขร.)
งานจัดเก็บรายได้
รายงานงบการเงิน
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ศูนย์ สป.สช ตำบล
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การบริหารงานบุคคล
ประมวลจริยธรรม

ด้านการบริการพื้นฐาน
 

โครงสร้างพื้นฐาน

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง  ตั้งอยู่บริเวณริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2  ซึ่งผู้ที่จะเดินทางมา จังหวัดขอนแก่น หรือเดินทางไปกรุงเทพมหานคร หรือเดินทางไปหลายๆ จังหวัดในอีสานตอนบน จะต้องเดินทางผ่านถนนเส้นนี้  นับเป็นจุดเชื่อมโยงกับจังหวัดอื่นๆ

การคมนาคม

         การคมนาคมสายหลัก                     จำนวน  3   เส้นทางหลัก

การโทรคมนาคม

         การบริการระบบอินเตอร์เน็ตตำบล     จำนวน  1  แห่ง

         ตู้โทรศัพท์สาธารณะ                       จำนวน  9  แห่ง

         หอกระจายข่าว                             จำนวน  8  แห่ง

การไฟฟ้า

การบริการกระแสไฟฟ้า  อยู่ในความรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา  ซึ่งสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าได้เกือบครบทุกหลังคาเรือน ไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟฟ้าส่องสว่าง) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง  ครอบคลุมถนนสายหลัก ดังนี้

ที่มา  :  ส่วนโยธา  อบต.สามเมือง  (สำรวจข้อมูล ณ  เดือนเมษายน  พ.ศ. 2558)