องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.sammuangsida.go.th
 
 
 


วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 นายวิบูลย์ ทาไธสง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง นางสาวเฉลา กมลเพชร ผอ.กองคลัง รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง ผอ.กองการศึกษา นักวิชาการศึกษา ออกนิเทศภายในใ


วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 นายวิบูลย์ ทาไธสง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง นางสาวเฉลา กมลเพชร ผอ.กองคลัง รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง ผอ.กองการศึกษา นักวิชาการศึกษา ออกนิเทศภายในให้คำปรึกษา รับฟังปัญหา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนกอก หมู่ 5 ตำบลสามเมือง