องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.sammuangsida.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
ภารกิจ อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
แผนแม่บทสารสนเทศ( IT Master Plan)
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของ อปท.
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
รายงานการประชุมสภา
รายงานผลงานการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)
ผลสำรวจความพึ่งพอใจของประชาชน
รายงานผลหารปฏิบัติงานประจำปี (Annual Report)
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง(สขร.)
งานจัดเก็บรายได้
รายงานงบการเงิน
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ศูนย์ สป.สช ตำบล
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การบริหารงานบุคคล
ประมวลจริยธรรม

ติดต่อ - สอบถาม
 
  ชื่อ + นายวิบูลย์  ทาไธสง
  ตำแหน่ง + นายกอบต.
  โทรศัพท์ + 0-4434-6212, 082-8761485
  อีเมล์ + admin@sammuangsida.go.th
 
  ชื่อ +

-ว่าง-

  ตำแหน่ง + ปลัดอบต.
  โทรศัพท์ + 0-4434-6212
  อีเมล์ + admin@sammuangsida.go.th
 
 
  ชื่อ +

นายจักรพงษ์ ช่างปลูก

  ตำแหน่ง + หัวหน้าสำนักงานปลัด
  โทรศัพท์ + 0-4434-6212, 094-7456199
  อีเมล์ + admin@sammuangsida.go.th
 
  ชื่อ + นางสาวเฉลา กมลเพชร
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองคลัง
  โทรศัพท์ + 0-4434-6212, 081-7897499
  อีเมล์ + admin@sammuangsida.go.th
 
 
  ชื่อ + นายสุรินทร์ ยะปะเต
  ตำแหน่ง + นายช่างโยธา รักษาการผู้อำนวยการกองช่าง
  โทรศัพท์ + 0-4434-6212, 080-9143142
  อีเมล์ + admin@sammuangsida.go.th
 
  ชื่อ +  นางสาวศิริรัตน์ โฆษณสันติ
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  โทรศัพท์ + 0-4434-6212, 081-7997631
  อีเมล์ + admin@sammuangsida.go.th
 
  ชื่อ + ว่าง
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  โทรศัพท์ + 0-4434-6212
  อีเมล์ + admin@sammuangsida.go.th
 
  ชื่อ + นางสาวธารญา  ธรโรจนอุดม
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
  โทรศัพท์ + 0-4434-6212, 094-5432969
  อีเมล์ + admin@sammuangsida.go.th