องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.sammuangsida.go.th
 
 


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ฯ

    รายละเอียดข่าว

ด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้เห็นชอบให้ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นการทั่วไป ออกไปอีก ๒ เดือน เฉพาะการจัดเก็บภาษีประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔  ตามหนังสือด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๓/ว ๔๒๘ ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔  เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพความจำเป็นทางเศรษฐกิจและเพื่อบรรเทาผลกระทบของประชาชนอันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  (โควิด - ๑๙) โดยมีรายละเอียดการขยายเวลาตามเอกสารแนบท้้ายนี้

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 27 ม.ค. 2564